Ancaman bagi Orang yang Tidak Membayar Zakat

Zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki kelebihan harta pada setiap tahunnya. Zakat juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan. Namun, sayangnya masih banyak orang yang tidak membayar zakat dengan alasan yang beragam. Padahal, tidak membayar zakat dapat berdampak buruk bagi kehidupan seseorang. Apa saja ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat? Simak ulasan berikut ini.

Mendapat Laknat Allah SWT

Orang yang tidak membayar zakat akan mendapat laknat dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 277, “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai padakeadaan demikian itu, mereka diberi peringatan oleh Allah dan Rasulnya. Barangsiapa (lagi) yang bertaubat, maka baginya (pulangannya) kepada Allah; dan barangsiapa yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Tidak Diterima Amalannya

Orang yang tidak membayar zakat juga tidak akan diterima amalannya oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 12, “Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba-hamba-Nya dan menerima sedekah dan Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.” Jadi, jika seseorang tidak membayar zakat maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah SWT.

Punahnya Harta dan Keluarga

Orang yang tidak membayar zakat akan mengalami kerugian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 267, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya sedekah, sedang kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Mendapat Azab di Akhirat

Orang yang tidak membayar zakat akan mendapat azab di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 34-35, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara ahli kitab dan orang-orang musyrik itu benar-benar menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran sesudah kamu beriman, karena iri hati (mereka) kepada kamu, setelah nyata bagi mereka kebenaran, Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah menurunkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dirikanlah shalat, berikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang rukuk”

Tidak Mendapat Perlindungan dari Allah SWT

Orang yang tidak membayar zakat tidak akan mendapat perlindungan dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 111, “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, baik harta maupun jiwa mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Hal itu adalah) janji yang benar dari Allah dalam Taurat dan Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu; dan itulah kemenangan yang besar.”

Tidak Mendapat Berkah dalam Kehidupan

Orang yang tidak membayar zakat tidak akan mendapat berkah dalam kehidupannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 276, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, lagi selalu berbuat dosa.”

Kurangnya Rasa Syukur kepada Allah SWT

Orang yang tidak membayar zakat juga kurang dalam rasa syukurnya kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Insyirah ayat 7-8, “Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

Melanggar Perintah Allah SWT

Orang yang tidak membayar zakat juga melanggar perintah Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 195, “Dan belanjakanlah (di jalan Allah) harta yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada seseorang di antara kamu, lalu ia berkata: “Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menunda ajalku sampai waktu yang dekat, agar aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.”

Merugikan Orang Lain

Orang yang tidak membayar zakat juga akan merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 267, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya sedekah, sedang kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Mendapat Rezeki yang Tidak Barokah

Orang yang tidak membayar zakat juga akan mendapat rezeki yang tidak barokah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ra’d ayat 22, “Dan orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal saleh, mereka akan Kami berikan pahala yang tiada terhingga.”

Kehilangan Kesempatan Membantu Sesama

Orang yang tidak membayar zakat juga akan kehilangan kesempatan untuk membantu sesama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 267, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya sedekah, sedang kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Kesulitan dalam Mencapai Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Orang yang tidak membayar zakat juga akan kesulitan dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 277, “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai padakeadaan demikian itu, mereka diberi peringatan oleh Allah dan Rasulnya. Barangsiapa (lagi) yang bertaubat, maka baginya (pulangannya) kepada Allah; dan barangsiapa yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Menyia-nyiakan Harta yang Diberikan Allah SWT

Orang yang tidak membayar zakat juga akan menyia-nyiakan harta yang diberikan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 267, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya sedekah, sedang kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Tidak Merasakan Keberkahan dalam Hidup

Orang yang tidak membayar zakat juga tidak akan merasakan keberkahan dalam hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 276, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, lagi selalu berbuat dosa.”

Tidak Mencapai Tingkat Ketaqwaan yang Tinggi

Orang yang tidak membayar zakat juga tidak akan mencapai tingkat ketaqwaan yang tinggi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 71, “Orang-orang yang memelihara dirinya adalah orang-orang yang beriman lebih daripada sekadar beriman. Mereka itu adalah orang-orang yang memelihara diri (dari perbuatan dosa) dengan sebaik-baiknya.”

Tidak Merasakan Ketenangan Hati

Orang yang tidak membayar zakat juga tidak akan merasakan ketenangan hati. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ra’d ayat 28, “Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

Mendapat Kesusahan dan Kesulitan dalam Keuangan

Orang yang tidak membayar zakat juga akan mendapat kesusahan dan kesulitan dalam keuangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 276, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, lagi selalu berbuat dosa.”

Tidak Mendapat Perlindungan dari Allah SWT

Orang yang tidak membayar zakat juga tidak akan mendapat perlindungan dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 111, “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, baik harta maupun jiwa mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Hal itu adalah) janji yang benar dari Allah dalam Taurat dan Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual bel