Ayat Al Quran Tentang Asmaul Husna: Pengetahuan Dasar Tentang 99 Nama Allah

Pengenalan

Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang paling indah. Setiap nama memiliki makna yang mendalam dan merangkum sifat-sifat Allah. Ayat Al Quran tentang Asmaul Husna adalah penting untuk dipahami karena membantu kita mengenal Allah dengan lebih baik. Dalam artikel ini, kita akan membahas ayat-ayat Al Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna.

Pengertian Asmaul Husna

Asmaul Husna terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu “asma” yang berarti nama dan “husna” yang berarti indah. Jadi, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah. Setiap nama dalam Asmaul Husna menunjukkan sifat-sifat Allah yang mulia dan sempurna.

Ayat Al Quran Tentang Asmaul Husna

1. Ar-Rahman

“Dan panggillah Allah dengan Ar-Rahman (Yang Maha Pengasih) alih-alih dengan panggilan yang lain, karena panggilan yang lain akan kurang bermakna.” (Al-Isra: 110)

2. Ar-Rahim

“…Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani.” (Al-Baqarah: 143)

3. Al-Malik

“Dialah Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Memberi Keamanan, Yang Maha Memerintah, Yang Maha Bijaksana.” (Al-Hashr: 23)

4. Al-Quddus

“…Dia Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Memberi Keamanan, Yang Maha Memerintah, Yang Maha Bijaksana.” (Al-Hashr: 23)

5. As-Salam

“…Dialah Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Memberi Keamanan, Yang Maha Memerintah, Yang Maha Bijaksana.” (Al-Hashr: 23)

6. Al-Mu’min

“…Dan cukupilah kamu dengan Allah sebagai Pelindungmu, karena Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (Al-Ahzab: 3)

7. Al-Muhaimin

“…Dan cukupilah kamu dengan Allah sebagai Pelindungmu, karena Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (Al-Ahzab: 3)

8. Al-Aziz

“…Dan Allah Mahaperkasa, Yang Memiliki Balasan Yang Besar.” (Al-Ma’idah: 34)

9. Al-Jabbar

“…Engkau (Allah) mengatur segala sesuatu dengan kekuasaan dan keadilan, dan Engkaulah yang mempunyai kekuasaan terhadap segala sesuatu.” (Al-Maidah: 109)

10. Al-Mutakabbir

“…Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Mulia.” (An-Nisa: 34)

11. Al-Khaliq

“…Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia adalah Penyayang Yang Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah: 29)

12. Al-Bari’

“…Allahlah Yang Menciptakan kamu dari keadaan yang lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan yang lemah itu (dalam keadaan) kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan yang kuat itu (kembali) lemah dan beruban (menjadi tua). Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Dia-lah Yang Maha Mengetahui, Maha Kuasa.” (Ar-Rum: 54)

13. Al-Musawwir

“…Allah-lah Yang Menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-An’am: 101)

14. Al-Ghaffar

“…Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah: 173)

15. Al-Qahhar

“…Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Al-Baqarah: 20)

16. Al-Wahhab

“…Dan sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Pemberi karunia yang banyak.” (An-Nahl: 53)

17. Ar-Razzaq

“…Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya…” (At-Talaq: 2-3)

18. Al-Fattah

“…Dan Allah Mahamemegang segala keputusan, dan Dia-lah Yang terbaik dalam memberi keputusan.” (Yusuf: 21)

19. Al-‘Alim

“…Dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah: 29)

20. Al-Qabidh

“…Dan barangsiapa yang diberi Allah kesempatan untuk berbuat kebajikan oleh-Nya, maka sesungguhnya Allah-lah yang memegang (mengatur) urusannya…” (Fatir: 2)

21. Al-Basit

“…Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (At-Talaq: 2)

22. Al-Khafidh

“Dan janganlah kamu menyombongkan dirimu terhadap mereka dengan sombong. Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.” (Luqman: 18)

23. Ar-Rafi’

“…Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (At-Talaq: 2)

24. Al-Mu’izz

“…Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya Kami akan memberikan kepadanya kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat.” (An-Nahl: 97)

25. Al-Mudzil

“…Dan barang siapa yang mengingkari ayat-ayat Kami, maka sesungguhnya azab yang pedih akan Kami berikan kepadanya.” (Al-An’am: 157)

26. As-Sami’

“…Dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui.” (Al-Baqarah: 244)

27. Al-Basir

“…Dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui.” (Al-Baqarah: 244)

28. Al-Hakam

“…Dan tidak ada keputusan yang lebih baik daripada keputusan Allah bagi orang-orang yang beriman.” (Al-Ahzab: 36)

29. Al-‘Adl

“…Dan Allah tidak akan menganiaya seorang pun.” (Al-Kahfi: 49)

30. Al-Latif

“…Dan Allah Mahapengasih kepada hamba-hamba-Nya.” (Al-Hajj: 65)

31. Al-Khabir

“…Dan sungguh besarnya kekuasaan Allah, Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (An-Nisa: 85)

32. Al-Halim

“…Dan Allah Mahapenyantun lagi Mahapelindung.” (Al-Hajj: 65)

33. Al-‘Azim

“…Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabesar.” (Al-Hajj: 74)

34. Al-Ghafur

“…Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah: 173)

35. Asy-Syakur

“…Dan barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Luqman: 12)

36. Al-‘Aliyy

“…Dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (An-Nisa: 34)

37. Al-Kabir

“…Dan Allah Mahagagah lagi Mahabesar.” (Al-Hajj: 62)

38. Al-Hafizh

“…Dan cukupilah kamu dengan Allah sebagai Pelindungmu, karena Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (Al-Ahzab: 3)

39. Al-Muqit

“…Dan sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.” (Adh-Dhariyat: 58)

40. Al-Hasib

“…Maka cukuplah Allah menjadi Penolongmu dan Dia (Allah) adalah sebaik-baik Pelindung.” (An-Nisa: 45)

41. Al-Jalil

“…Dan Allah Mahamulia lagi Mahabesar.” (Al-Baqarah: 255)

42. Al-Karim

“…Sesungguhnya Allah Mahakaya lagi Mahakarim.” (An-Nisa: 4)

43. Ar-Raqib

“Dan Allah Maha Mengetahui segala yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 235)

44. Al-Mujib

“…Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), sesungguhnya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.” (Al-Baqarah: 186)

45. Al-Wasi’

“…Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahamengetahui.” (Al-Baqarah: 261)

46. Al-Hakim

“…Dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui.” (Al-Baqarah: 244)

47. Al-Wadud

“…Dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah: 165)

48. Al-Majid

“…Dan sungguh besarnya kekuasaan Allah, Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (An-Nisa: 85)

49. Al-Ba’ith

“…Dan Allah Mahamembangkitkan orang yang telah mati dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Al-Hajj: 7)

50. Asy-Syahid

“…Dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui.” (Al-Hajj: 78)

51. Al-Haq

“…Dan Allah Mahamemegang segala keputusan, dan Dia-lah Yang terbaik dalam memberi keputusan.” (Yusuf: 21)

52. Al-Wakil

“…Dan cukupilah kamu dengan Allah sebagai Pelindungmu, karena Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan se