Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Menjaga

Pendahuluan

Menjaga merupakan suatu tindakan untuk melindungi sesuatu dari bahaya atau kerusakan. Dalam agama Islam, menjaga juga menjadi suatu tindakan yang sangat penting. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga diri, akhlak, kebersihan, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran tentang menjaga.

Menjaga Diri dari Dosa

Al-Quran mengajarkan bahwa dosa adalah sesuatu yang harus dihindari dan dijaga dari kehidupan kita sehari-hari. Salah satu ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang menjaga diri dari dosa adalah Surah Al-A’raf ayat 33:

“Katakanlah: “Hanya Tuhanlah yang memerintahkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan dosa dan kezaliman tanpa alasan. Dan Dia mengharamkan apa yang buruk, dan Dia memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih.”

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa dosa adalah perbuatan yang keji dan harus dihindari. Allah juga memerintahkan manusia untuk menjaga diri dari perbuatan buruk dan kezaliman tanpa alasan.

Menjaga Akhlak

Menjaga akhlak juga merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalam agama Islam. Salah satu ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang menjaga akhlak adalah Surah Al-Hujurat ayat 11-12:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan). Dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita (yang lain), boleh jadi wanita-wanita itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkannya. Janganlah mencela satu sama lain dan janganlah memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk setelah (manusia) memeluk agama (Islam). Dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Dalam ayat ini, Allah SWT mengajarkan agar kita tidak mengolok-olokkan atau mencela satu sama lain. Kita harus menjaga akhlak kita dan tidak memanggil dengan gelar yang buruk. Bahkan, panggilan yang buruk setelah seseorang memeluk agama Islam adalah seburuk-buruk panggilan.

Menjaga Kebersihan

Menjaga kebersihan juga merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalam agama Islam. Salah satu ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang menjaga kebersihan adalah Surah Al-Maidah ayat 6:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka bersucilah kalian. Dan jika kalian junub, maka mandilah kalian. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kalian kembali dari tempat buang air besar atau kalian menyentuh perempuan, maka kalian tidak mendapati air, maka bertayammumlah dengan debu yang baik (dibersihkan) dan usaplah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

Dalam ayat ini, Allah SWT mengajarkan agar kita menjaga kebersihan dalam melakukan ibadah, seperti shalat. Kita juga harus mandi ketika junub dan membersihkan diri setelah buang air besar atau menyentuh perempuan jika tidak ada air. Allah juga mengajarkan agar kita membersihkan mukamu dan tanganmu dengan debu yang baik jika tidak mendapati air.

Menjaga Amanah

Menjaga amanah juga merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalam agama Islam. Salah satu ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang menjaga amanah adalah Surah Al-An’am ayat 152:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai ia mencapai kematangan (baligh). Dan sempurnakanlah (penuhi) takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun terhadap kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

Dalam ayat ini, Allah SWT mengajarkan agar kita menjaga amanah, seperti harta anak yatim. Kita harus memperlakukan harta anak yatim dengan cara yang lebih baik dan tidak mengambilnya tanpa hak. Kita juga harus memenuhi takaran dan timbangan dengan adil dan menjaga janji Allah. Dengan menjaga amanah, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Menjaga Kepercayaan

Menjaga kepercayaan juga merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalam agama Islam. Salah satu ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang menjaga kepercayaan adalah Surah Al-Ma’idah ayat 1:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (yang telah kamu buat). Binatang-binatang ternak yang halal dihalalkan untukmu, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang diharamkan). Dan janganlah kamu memutuskan tali persaudaraan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dalam ayat ini, Allah SWT mengajarkan agar kita memenuhi janji-janji yang telah kita buat. Kita juga harus menjaga tali persaudaraan dan memperlakukan orang lain dengan adil dan baik. Allah juga mengajarkan agar kita menjauhi perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dengan menjaga kepercayaan, kita akan memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

Kesimpulan

Menjaga merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalam agama Islam. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga diri, akhlak, kebersihan, amanah, kepercayaan, dan lain sebagainya. Dengan menjaga sesuatu, kita akan memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk senantiasa menjaga segala sesuatu yang ada dalam hidup kita.