Istighotsah: Definisi, Macam, dan Dalilnya

Istighotsah merupakan salah satu amalan yang dilakukan oleh umat Islam untuk memohon bantuan dan pertolongan dari Allah SWT. Istighotsah berasal dari bahasa Arab, yaitu “ghatsa” yang artinya meminta pertolongan atau memohon ampun. Amalan ini dilakukan dengan cara membaca doa-doa tertentu yang mengandung permohonan ampun dan bantuan kepada Allah SWT.

Macam-Macam Istighotsah

Ada beberapa macam Istighotsah yang bisa dilakukan oleh umat Islam, di antaranya:

1. Istighotsah Umum

Istighotsah umum dilakukan dengan membaca doa istighotsah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa ini biasanya dibaca setelah shalat fardhu atau pada saat-saat tertentu yang dianggap istimewa seperti malam Jumat atau hari-hari besar Islam.

2. Istighotsah Khusus

Istighotsah khusus dilakukan dengan membaca doa-doa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh seseorang. Misalnya, jika seseorang sedang mengalami masalah keuangan, maka doa istighotsah yang dibaca akan disesuaikan dengan masalah tersebut.

Dalil-Dalil Tentang Istighotsah

Ada beberapa dalil yang menunjukkan pentingnya amalan Istighotsah dalam agama Islam, di antaranya:

1. Al-Quran Surat Al-A’raf Ayat 23

“Berkatalah Fir’aun: “Siapakah Tuhanmu, hai Musa?” Musa menjawab: “Tuhan kami ialah Dia yang memberi segala sesuatu, kemudian menunjukinya kepada jalan yang benar.” Fir’aun berkata lagi: “Apa yang kamu maksudkan dengan jalan yang benar itu, hai Musa?” Musa menjawab: “Jalan yang benar itu ialah jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah, dan kami memohon ampun kepada-Nya karena sesungguhnya kami kembali kepada-Nya.”

2. Hadis Riwayat Bukhari

Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang selalu memohon ampun kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan keberkahan dalam hidupnya, dan melindunginya dari segala macam bencana dan kesulitan.”

Kesimpulan

Istighotsah merupakan amalan yang sangat penting dalam agama Islam. Dalam melakukan Istighotsah, umat Muslim memohon ampun dan bantuan kepada Allah SWT. Ada beberapa macam Istighotsah yang bisa dilakukan, baik itu Istighotsah umum maupun Istighotsah khusus. Selain itu, ada juga beberapa dalil yang menunjukkan pentingnya amalan Istighotsah dalam agama Islam. Oleh karena itu, umat Islam sebaiknya terus mengamalkan Istighotsah agar selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah SWT.