Kandungan Surah Al Maidah Ayat: Penjelasan Ayat demi Ayat

Pengantar

Surah Al Maidah adalah surah kelima dalam Al-Quran yang terdiri dari 120 ayat. Surah ini diturunkan di Madinah setelah Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Surah Al Maidah mengandung banyak petunjuk dan hukum syariat yang penting bagi umat Islam. Pada artikel ini, kita akan membahas kandungan Surah Al Maidah ayat demi ayat.

Ayat 1-3: Pengenalan Surah Al Maidah

Ayat pertama Surah Al Maidah menyatakan bahwa Allah telah menurunkan Kitab (Al-Quran) dan Hukum (Syariat) untuk memandu manusia. Ayat kedua dan ketiga menggarisbawahi pentingnya memenuhi janji dan memenuhi amanah yang telah diberikan.

Ayat 4: Hukum Makanan

Ayat keempat Surah Al Maidah mengatur tentang hukum makanan dalam Islam. Allah memperbolehkan makanan yang baik dan halal, dan mengharamkan makanan yang najis dan haram.

Ayat 5-6: Hukum Berburu

Ayat kelima dan keenam Surah Al Maidah mengatur tentang hukum berburu dalam Islam. Berburu diperbolehkan dengan syarat menggunakan hewan buruan untuk makanan atau sebagai persembahan kepada orang lain.

Ayat 7: Hukum Keadilan

Ayat ketujuh Surah Al Maidah mengatur tentang keadilan dalam Islam. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu berlaku adil, bahkan terhadap musuh sekalipun.

Ayat 8-10: Hukum Saksi

Ayat kedelapan hingga kesepuluh Surah Al Maidah mengatur tentang hukum saksi dalam Islam. Dalam persidangan, minimal harus ada dua orang saksi yang dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian.

Ayat 11-12: Hukum Perjanjian

Ayat kesebelas dan kedua belas Surah Al Maidah mengatur tentang hukum perjanjian dalam Islam. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu memenuhi janji dan perjanjian yang telah dibuat.

Ayat 13-15: Hukum Shalat

Ayat ketiga belas hingga kelima belas Surah Al Maidah mengatur tentang hukum shalat dalam Islam. Shalat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan harus dilakukan dengan penuh khusyuk dan tunduk kepada Allah.

Ayat 16-17: Hukum Zakat

Ayat keenam belas dan ketujuh belas Surah Al Maidah mengatur tentang hukum zakat dalam Islam. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta yang mencukupi.

Ayat 18-19: Hukum Puasa

Ayat kedelapan belas dan kesembilan belas Surah Al Maidah mengatur tentang hukum puasa dalam Islam. Puasa merupakan kewajiban bagi umat Islam pada bulan Ramadan.

Ayat 20-21: Hukum Hibah dan Wasiat

Ayat kedua puluh dan kedua puluh satu Surah Al Maidah mengatur tentang hukum hibah dan wasiat dalam Islam. Allah memerintahkan umat Islam untuk memberikan harta benda kepada ahli waris dan orang-orang yang berhak menerimanya.

Ayat 22-24: Hukum Nikah

Ayat kedua puluh dua hingga kedua puluh empat Surah Al Maidah mengatur tentang hukum nikah dalam Islam. Nikah merupakan pernikahan yang sah dan harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Ayat 25-27: Hukum Makanan dari Ahli Kitab

Ayat kedua puluh lima hingga kedua puluh tujuh Surah Al Maidah mengatur tentang hukum makanan dari ahli kitab. Makanan dari ahli kitab yang halal dapat dimakan oleh umat Islam.

Ayat 28-32: Hukum Kriminal

Ayat kedua puluh delapan hingga tiga puluh dua Surah Al Maidah mengatur tentang hukum kriminal dalam Islam. Hukuman bagi pelaku kejahatan harus disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan.

Ayat 33: Hukum Peperangan

Ayat ketiga puluh tiga Surah Al Maidah mengatur tentang hukum peperangan dalam Islam. Peperangan hanya diperbolehkan jika dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri atas agresi dari musuh.

Ayat 34: Hukum Sembahyang di Masjidil Haram

Ayat ketiga puluh empat Surah Al Maidah mengatur tentang hukum sembahyang di Masjidil Haram. Masjidil Haram merupakan tempat yang suci dan harus dihormati oleh umat Islam.

Ayat 35: Hukum Menjaga Orang Tua

Ayat ketiga puluh lima Surah Al Maidah mengatur tentang hukum menjaga orang tua dalam Islam. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu menghormati dan merawat orang tua.

Ayat 36-37: Hukum Syirik dan Kafir

Ayat ketiga puluh enam dan ketiga puluh tujuh Surah Al Maidah mengatur tentang hukum syirik dan kafir dalam Islam. Syirik dan kafir merupakan dosa besar dalam Islam.

Ayat 38: Hukum Pencurian

Ayat ketiga puluh delapan Surah Al Maidah mengatur tentang hukum pencurian dalam Islam. Allah mengharamkan pencurian dan memerintahkan umat Islam untuk menghindarinya.

Ayat 39-40: Hukum Pelanggaran Perjanjian dan Ketentuan

Ayat ketiga puluh sembilan dan empat puluh Surah Al Maidah mengatur tentang hukum pelanggaran perjanjian dan ketentuan dalam Islam. Pelanggaran perjanjian dan ketentuan adalah dosa besar dalam Islam.

Ayat 41-42: Hukum Menjaga Keamanan

Ayat keempat puluh satu dan keempat puluh dua Surah Al Maidah mengatur tentang hukum menjaga keamanan dalam Islam. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu menjaga keamanan dan kedamaian di masyarakat.

Ayat 43-44: Hukum Menjaga Kesetiaan

Ayat keempat puluh tiga dan keempat puluh empat Surah Al Maidah mengatur tentang hukum menjaga kesetiaan dalam Islam. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu menjaga kesetiaan pada agama dan sesama muslim.

Ayat 45-46: Hukum Syafaat

Ayat keempat puluh lima dan keempat puluh enam Surah Al Maidah mengatur tentang hukum syafaat dalam Islam. Syafaat hanya dapat diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Dia ridhai.

Ayat 47-50: Hukum Pengajaran Agama

Ayat keempat puluh tujuh hingga lima puluh Surah Al Maidah mengatur tentang hukum pengajaran agama dalam Islam. Umat Islam harus selalu mempelajari dan mengajarkan agama Islam kepada orang lain.

Ayat 51-52: Hukum Beriman pada Nabi Isa

Ayat kelima puluh satu dan kelima puluh dua Surah Al Maidah mengatur tentang hukum beriman pada Nabi Isa dalam Islam. Umat Islam harus mengakui Nabi Isa sebagai nabi dan rasul Allah.

Ayat 53-54: Hukum Pemimpin yang Adil

Ayat kelima puluh tiga dan kelima puluh empat Surah Al Maidah mengatur tentang hukum pemimpin yang adil dalam Islam. Pemimpin harus selalu berlaku adil dan memenuhi amanah yang telah diberikan.

Ayat 55-56: Hukum Cinta pada Rasulullah

Ayat kelima puluh lima dan kelima puluh enam Surah Al Maidah mengatur tentang hukum cinta pada Rasulullah dalam Islam. Umat Islam harus mencintai dan menghormati Rasulullah sebagai nabi terakhir Allah.

Ayat 57-59: Hukum Tawbah dan Maghfirah

Ayat kelima puluh tujuh hingga lima puluh sembilan Surah Al Maidah mengatur tentang hukum tawbah dan maghfirah dalam Islam. Allah selalu memberikan kesempatan untuk bertaubat dan memohon ampunan.

Ayat 60-63: Hukum Ahli Kitab dan Musyrik

Ayat keenam puluh hingga enam puluh tiga Surah Al Maidah mengatur tentang hukum ahli kitab dan musyrik dalam Islam. Umat Islam harus bersikap baik terhadap ahli kitab yang tidak bermusuhan dan harus menghindari musyrik.

Ayat 64-66: Hukum Kepentingan Umat Islam

Ayat keempat puluh empat hingga enam puluh enam Surah Al Maidah mengatur tentang hukum kepentingan umat Islam dalam Islam. Umat Islam harus selalu memperjuangkan kepentingan umat dan menjaga persatuan.

Ayat 67-69: Hukum Kemunafikan

Ayat keempat puluh tujuh hingga enam puluh sembilan Surah Al Maidah mengatur tentang hukum kemunafikan dalam Islam. Kemunafikan adalah dosa besar dalam Islam.

Ayat 70-71: Hukum Nabi-nabi Allah

Ayat tujuh puluh hingga tujuh puluh satu Surah Al Maidah mengatur tentang hukum nabi-nabi Allah dalam Islam. Nabi-nabi Allah harus selalu dihormati dan diakui sebagai utusan Allah.

Ayat 72-73: Hukum Pemberontakan

Ayat tujuh puluh dua hingga tujuh puluh tiga Surah Al Maidah mengatur tentang hukum pemberontakan dalam Islam. Pemberontakan adalah dosa besar dalam Islam.

Ayat 74-76: Hukum Kafir dan Mujahid

Ayat tujuh puluh empat hingga tujuh puluh enam Surah Al Maidah mengatur tentang hukum kafir dan mujahid dalam Islam. Mujahid harus selalu berjuang untuk membela agama Allah dan menghindari kafir.

Ayat 77-80: Hukum Makanan dari Ahli Kitab

Ayat tujuh puluh tujuh hingga delapan puluh Surah Al Maidah mengatur tentang hukum makanan dari ahli kitab dalam Islam. Umat Islam dapat memakan makanan dari ahli kitab yang halal.

Ayat 81-84: Hukum Beriman pada Rasulullah

Ayat delapan puluh satu hingga delapan puluh empat Surah Al Maidah mengatur tentang hukum beriman pada Rasulullah dalam Islam. Umat Islam harus mengakui Rasulullah sebagai nabi dan rasul Allah.

Ayat 85-89: Hukum Kafir dan Munafik

Ayat delapan puluh lima hingga delapan puluh sembilan Surah Al Maidah mengatur tentang hukum kafir dan munafik dalam Islam. Kafir dan munafik adalah dosa besar dalam Islam.

Ayat 90-93: Hukum Makanan dari Ahli Kitab

Ayat sembilan puluh hingga sembilan puluh tiga Surah Al Maidah mengatur tentang hukum makanan dari ahli kitab dalam Islam. Umat Islam dapat memakan makanan dari ahli kitab yang halal.

Ayat 94-96: Hukum Jihad

Ayat sembilan puluh empat hingga sembilan puluh enam Surah Al Maidah mengatur tentang hukum jihad dalam Islam. Jihad harus dilakukan dengan cara yang benar dan hanya untuk membela agama Allah.

Ayat 97-100: Hukum Pemberontakan

Ayat sembilan puluh tujuh hingga seratus Surah Al Maidah mengatur tentang hukum pemberontakan dalam Islam. Pemberontakan harus dihindari dan harus selalu berlaku taat pada Allah.